ANASAYFA BİYOGRAFİ KİTAPLAR YAZILAR BİLDİRİLER RÖPORTAJLAR KÜTÜPHANE İLETİŞİM
        Detaylı Arama

Facebook'ta Paylaş

Bozkurt, Ergenekon, Filodoksa ve Gerçekler: VI
Durmuş Hocaoğlu

Yeniçağ Gazetesi / 09.07.2006
Reşidü'd-din'in nakletmiş olduğu Ergenekon Efsanesi'nin bundan sonraki kısmı, bildiğimiz şekilde gelişmektedir: Aslen bir Türk boyu olduğu halde, daha sonraki tarihi süreçte Türklük kimliğinden ayrışarak farklılaşan Moğollar, Reşid-üd-din'in zamanından ikibin sene kadar önce, Türkler – yani, asıl soy ağaçlarının büyük gövdesini devam ettirenler - tarafından ağır bir mağlubiyete uğratıldıktan sonra bire kadar kırılma noktasına gelmişler ve geriye kalan küçük bir grup etrafı demir dağlarla çevrili geniş bir vadiye sığınmış, burada geçen uzun yılların nihayetinde çoğlamışlar ve en sonunda, demir dağı ateşle eritip delerek çıkmışlar ve yeryüzüne yayılmışlardır.
 
Reşidü'd-din'in naklettiği bu kıssa daha sonra Cengiz soyundan gelen fakat Türkleşmiş olan ve tıpkı Reşidü'd-din gibi Moğolları Türklerin bir boyu sayan Ebu'l-Gaazi Bahadır Han'ın "Şeceretü'l-Etrak"inde de tekrarlanmıştır[4]. Hikaye, yani Moğol Ergenekonu, Moğol isimlerinden ve Moğol mitolojisinden yapılan eklentiler dışında Türk Ergenekonu'nun, yani şu bizim bildiğimiz Ergenekon'un adeta bir kopyası; ama acaba gerçek hangisi?  
 
Tabiatiyle bu suale matematiki bir kat'iyetle cevap verilmesi mümkün değil, ama, ortada dikkat edilmesi gereken şok önemli hususlar var. İlkin ve evvela, bilinmelidir ki bu mevzu, Reşidü'd-din gibi bir mühtedi tarafından Moğol hükümdarına takdim edilen bir eserdedir. Burası mühim; şundan ki, tarihte daha başka örneklerinde de görüldüğü üzere, hanedanlara geriye doğru gidilerek gerçeklerle alakası olmayan şecereler ihdas edildiğini göz önüne alacak olursak - Osmanoğulları'nın soy kütüğünü Oğuz Han'a bağlayan şecerede olduğu gibi - konjonktüre ve an'anelere uygun olduğu gibi, siyasi otorite katında itibar kazanmak isteyen bir kişinin böyle bir yola tevessül etmesi pek de düşünülmeyecek birşey olmasa gerektir. Nitekim Reşidü'd-din, Cengiz (Çingiz) Kağan'ın ataları olduğunu söylediği Mogol-Dürlügin'lerin, Ergenekon'dan çıkan boylardan olduğunu belirtmekle [5] Cengizoğulları'na, onlara asaletli bir neseb ihdas ederek yüksek bir mevkı bahşetmiş olmaktadır. İkincileyin dikkat edilmesi gereken husus, Reşidü'd-din'in, kendi zamanından ikibin sene evvel yaşanmış olduğunu idda ettiği bir hadiseyi bu mertebede kati bir dil ile anlatmasının şüphe celbedici oluşudur. Üçüncüleyin; burada hikaye edilen ana motifin, Reşidü'd-din'in çağından çok daha evvel, Ergenekon'un tam bir prototipi mahiyetinde olan "Dişi Kurt Efsanesi"nin adeta masa başında yapılmış bir edisyonu gibi oluşudur. Her iki efsane arasındaki benzerlikler öylesine şaşırtıcıdır ki, fark, Türk isimlerini yerine moğol isimlerinin ikame edilmesi ve yeni senaryonun daha teknik işlenmiş olmasından ibaret olmasıdır. Ve dördüncüleyin...
 
 
NOT: Aşağıdaki dipnotların ülk üçü bu yazı dizisinin, geçtiğimiz Cuma günü yayınlanan bir önceki "V" numaralı bölümüne aittir. [1]. Zeki Velidi Togan., "Reşid-üd-din Tabib" [Raşid Al-Din Tabib (1248-1318) Fazl Allah b. İmad Al-Davla Abu'l-Hayr b. Ali]., İ.A., C: 9, s.705-712; [2]. Bahaeddin Ögel., Türk Mitolojisi (Kaynakları ve Açıklamaları ile Destanlar)., C: I.,Selçuklu Tarih ve Medeniyeti Enstitüsü Yay., No.1., Ank. 26 Ağustos 1971, s.61. [3]. Reşidü'd-din'in "bu kutsal kitap" diye andığı kitap, bahsi geçen "Camiü't-Tevarih"tir. [4]. Bkz.: Hive Hanı Ebu'l-Gaazi Bahadır Han., Türk Şeceresi (Şeceretü'l-Etrak).,Çağatay Şubesinden Türkiye Türki Şubesine Nakleden: Dr. Rıza Nur., İstanbul, Matbaa-i Amire, H. 1343, M.1925., s.1 v.dv., [5]. Bahaeddin Ögel., a.e., s.66, pr.2
BU DİZİDEKİ YAZILAR
Bozkurt, Ergenekon, Filodoksa ve Gerçekler: I
Bozkurt, Ergenekon, Filodoksa ve Gerçekler: II
Bozkurt, Ergenekon, Filodoksa ve Gerçekler: III
Bozkurt, Ergenekon, Filodoksa ve Gerçekler: IV
Bozkurt, Ergenekon, Filodoksa ve Gerçekler: V
Bozkurt, Ergenekon, Filodoksa ve Gerçekler: VI
Bozkurt, Ergenekon, Filodoksa ve Gerçekler: VII
Copyright ©2006-2018, Durmuş Hocaoğlu

Sitede yayınlanmakta olan yazılar kaynak göstermek şartıyla kullanılabilir.

Anasayfa  |  Biyografi  |  Kitaplar  |  Yazılar
Bildiriler  |  Röportajlar  |  İletişim